Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Zkušební zařízení pro pneumatické motory pro výkony do 7,5kW a do 15kW

 

Hydraulický agregát pro zkušební zařízení je rozdělen na dvě části:

1. Část pro záběh pneumatických motorů, jako zdroj energie je použit elektomotor s pístovým čerpadlem s maximálním průtokem 60L/min. s rozsahem otáček 30-210ot/min. Na výstupní hřídeli hydromotoru je snímač otáček a kroutícího momentu, spojka ROTEX pro spojení se zkoušeným pneumatickým motorem.

2. Část brždění a měření charakteristik pneumatických motorů pomocí mechanické kotoučové brzdy, která je ovládaná hydraulicky pomocí proporcionálního redukčního ventilu. Jako zdroj tlaku pro ovládání mechanické brzdy slouží zubové čerpadlo s elektromotorem. Na hřídel s mechanickou brzdou se nasazujéí pneumatické motory pro zkoušení. Na výstupní hřídeli je snímač otáček a kroutícího momentu, spojka Rotex pro spojení se zkoušeným pneumatickým motorem.

 

Funkce dodávaného software

Software umožňuje volbu mezi typem zkoušky Záběh nebo Brzdění; Volba typu pneumatického motoru, 6 druhů (typů) uložit do paměti (typ, výkon, jmenovité otáčky, spotřeba vzduchu, tlak vzduchu). Výsledkem měření bude protokol o měření pneumatického motoru, číslo protokolu datum/ pořadové číslo 001 parametry zkoušky a typ se budou pamatovat do další změny.

Pro měření průtoku vzduchu je potřeba zadat rozsah měření (např. 0-400L/min) jako v softwaru pro průtokoměr Rectutest (pamatuje se do další změny); do přívodu vzduchu nutno umístit snímač tlaku.

 

Záběh:

1. obsluha zadá na displeji parametry zkoušky: trvání zkoušky (v minutách 1-120min?), vzorkovací frekvenci (1 sek.), název/výrobní číslo (jeden textový údaj), maximální otáčky (limit pro zkoušku), jméno zkoušejícího, kontroloval

2. průběh vlastní zkoušky:

  • obsluha ručně zvyšuje otáčky na potenciometru
  • průběžně se měří otáčky, moment, čas
  • průběžně se hodnoty zobrazují v grafu (závislost otáček a momentu na čase na jednom grafu)
  • zkouška se ukončí po dosažení času zkoušky nebo po ukončení obsluhou

3. naměřené hodnoty se nakonec exportují do excelu/csv (čas, otáčky, moment); název souboru je dle zadaného názvu/typu motoru

 

Brzdění:

1. Obsluha mechanicky ručně nastaví tlak vzduchu, brzdný moment na potenciometru dle charakteristiky motoru a průtok vzduchu na ustálené otáčky. Spustí se měření, potenciometrem se začne zvyšovat Mb až do maxima.

2. Obsluha zadá parametry zkoušky: zvolí brzdění mechanické nebo hydraulické, trvání zkoušky, vzorkovací frekvenci, název/výrobní číslo (jeden textový údaj), max.brzdný moment (limit pro zkoušku), max.otáčky,  jméno zkoušejícího, kontroloval, datum zkoušky.

3. Průběh vlastní zkoušky:

  • obsluha ručně mechanicky nastaví průtok a tlak vzduchu (ukazuje se na displeji)
  • brzdný moment se zvyšuje manuálně obsluhou pomocí potenciometru, omezení max momentu ze parametru z typu motoru
  • průběžně se měří průtok vzduchu, tlak vzduchu, brzdný moment a otáčky;
  • průběžně se zobrazuje na display i v notebooku

           - graf 1 průtoku/ot, brzdného momentu/ot a výkonu/ot (spočtený z momentu a průtoku) v závislosti na otáčkách;

           - graf 2 závislost otáček a brzdném momentu nm a Mb/čase

           - graf 3 obrazení teoretického výkonu v grafu dle zadaných hodnot, Mimo protokol výpočet a zobrazení účinnosti.

4. Zkouška se ukončí po dosažení max. brzdného momentu nebo zásahem obsluhy.

5. Naměřené hodnoty a graf se nakonec exportují do excelu/csv.